AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy : pte

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Czyste powietrze
pte
CZYSTE POWIETRZE
103 mld z? na popraw? jako?ci powietrza w Polsce.
Wysłany przez admin dnia 08-10-2018 o godz. 14:56:19 (47 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1107 bajtów więcej | Wynik: 5)PTE program budownictwa pasywnego
pte

Ogólnopolski program budownictwa pasywnego PTE
Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego uruchomi?a ogólnopolski:
Program Budownictwa Pasywnego KA?DY NA SWOIM,w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
Wysłany przez admin dnia 25-04-2016 o godz. 16:24:29 (696 odsłon)
(Czytaj więcej... | 693 bajtów więcej | Wynik: 5)II medal PTE
pte Polskie Towarzystwo Energetyczne
ogólnopolskie stowarzyszenie naukowo-techniczne;  
efektywno?? energetyczna, budownictwo pasywne, wyró?ni?o:
Firm? ArCADiasoft Chudzik sp. j.  90-057 ?ód?, ul. Sienkiewicza 85/87,
II Medalem PTE,
Wysłany przez admin dnia 13-03-2015 o godz. 10:35:14 (1164 odsłon)
(Czytaj więcej... | 831 bajtów więcej | Wynik: 5)ETV - Environmental Technologies Verification
pte
System Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych ETV
ETV system Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych (z ang. Environment Technology Verification), w celu ulepszenia i przy?pieszenia komercjalizacji innowacyjnych technologii ?rodowiskowych, poprzez dostarczenie niezale?nej, bezstronnej i wiarygodnej informacji. 
ETV jest narz?dziem wspieraj?cym wdra?anie innowacyjnych technologii ?rodowiskowych do praktyki rynkowej.
Wysłany przez admin dnia 05-03-2014 o godz. 08:20:36 (1830 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1581 bajtów więcej | Wynik: 5)Polskie Towarzystwo Energetyczne Oddzia? w Obornikach
pte
Polskie Towarzystwo Energetyczne Oddzia? w Obornikach.
W dniu 20 lutego 2013 roku, uruchomiono Oddzia? Polskiego Towarzystwa Energetycznego wraz z Departamentem Wspó?pracy Zagranicznej w Obornikach.
Wysłany przez admin dnia 24-02-2013 o godz. 20:08:57 (1897 odsłon)
(Czytaj więcej... | 759 bajtów więcej | Wynik: 5)PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
pte     Program Prawa i Sprawiedliwo?ci, punkt 6; BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE strona 96; "Korzystaj?c z istniej?cych instytucji zajmuj?cych si? budownictwem albo powo?uj?c nowe, pa?stwo stworzy model taniej budowy mieszka? – koszt jednego metra kwadratowego b?dzie wynosi? oko?o 2,5 tys. z?. "
Realizacja programu budownictwa wymaga podj?cia i uruchomienia szeregu dzia?a?:
Wysłany przez admin dnia 25-04-2016 o godz. 17:33:47 (724 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2818 bajtów więcej | Wynik: 5)Zarz?d PTE
pte Zarz?d G?ówny Polskiego Towarzystwa Energetycznego

W Poznaniu, odby? si?, Walny Zjazd ogólnopolskiej organizacji naukowo technicznej, Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE.
W tajnych wyborach wy?oniono: Zarz?d G?ówny - ZG Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE, w nast?puj?cym sk?adzie.
Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolsk?, naukowo-techniczn?,  spo?eczno-zawodow?, twórcz?, dobrowoln?, demokratyczn?, organizacj? pozarz?dow?, dzia?aj?c? na rzecz spo?ecze?stwa i po?ytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyk? energetyczn? wszystkich specjalno?ci i zawodów oraz osoby prawne.
Wysłany przez admin dnia 25-03-2015 o godz. 09:31:36 (2394 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2038 bajtów więcej | Wynik: 5)Walny Zjazd Cz?onków Polskiego Towarzystwa Energetycznego
pte Walny Zjazd Cz?onków Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
W programie:
1. Wybór Przewodnicz?cego Walnego Zjazdu.
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. in?. Adam Krysztofiak.
Zast?pca przewodnicz?cego: dr in?. Robert Mazur.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie Prezesa i Zarz?du.
Wysłany przez admin dnia 25-12-2014 o godz. 17:06:49 (1432 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1056 bajtów więcej | Wynik: 5)Eksperci PTE
pte
Eksperci ETV PTE, uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur weryfikacji wed?ug Ogólnego Protoko?u Weryfikacji GVP ETV.
Po szkoleniu eksperci otrzymali certyfikaty Polskiego Centrum Bada? i Certyfikacji.
ETV - system Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych, ang. Environment Technology Verification, którego celem jest ulepszenie i przy?pieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii ?rodowiskowych, poprzez dostarczenie niezale?nej, bezstronnej i wiarygodnej informacji.
Wysłany przez admin dnia 05-03-2014 o godz. 08:03:39 (1985 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3226 bajtów więcej | Wynik: 5)porozumienia:
pte Polskie Towarzystwo Energetyczne Oddzia? w Obornikach.
W dniu 20 lutego 2013 roku, decyzj? Prezesa ZG PTE dr in?. Piotra  ?uka uruchomiono Oddzia? Polskiego Towarzystwa Energetycznego wraz z Departamentem Wspólpracy Zagranicznej w Obornikach.
Wysłany przez admin dnia 24-02-2013 o godz. 20:05:36 (1307 odsłon)
(Czytaj więcej... | 907 bajtów więcej | porozumienia | Wynik: 0)
Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018