AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Zasady weryfikacji audytów
Audyty energetyczne i remontowe sporządza się i weryfikuje na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw – rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przepisach techniczno-budowlanych – rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2));”;

2) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;”;

3) w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określenia wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.”;  


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-04-16 (8287 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021