AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce

A. BIOGAZOWNIE ROLNICZE:

1. Ministerstwo Gospodarki przy wspó?pracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowa?o dokument strategiczny dotycz?cy biogazowni. Dokument przyj??a Rada Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
G?ównym celem strategii, jest zbudowanie do roku 2020 jednej biogazowni rolniczej w ka?dej gminie.
Oznacza to zbudowanie w Polsce, do roku 2020 ok. 2000 biogazowni.
W Polsce zbudowano a? 26 biogazowni, w Chinach ok. 6 mln., w RFN ponad 7,5  tysi?cy.
2. Rz?d RP d??y do budowy elektrowni termoj?drowej o mocy 3000 MW.
Przewidywany koszt inwestycji ok. 100 mld. z?otych plus koszty likwidacji i przechowania odpadów promieniotwórczych.
Budowa elektrowni termoj?drowej b?dzie odbywa?a si? w wi?kszo?ci ze ?rodków bud?etowych.

Tab. 1. Koszty energii uzyskanej z ró?nych ?róde? i efekty

L.p.

Rodzaj energii

Koszt budowy obiektu z?.

Moc elektrowni MWe

Koszt 1MW z?

Zysk

Kto zarabia

1

Energia s?oneczna

niewielki

Dowolna, lokalna


W Polsce

Polska/ Polacy

2

Energia biogazu

12mln/1MW

Dowolna, zgodnie z potrzebami

12 mln

W Polsce

Polska/ Polacy, likwidacja odpadów

3

Energia termoj?drowa

100 mld/3000MW

3000

33 mln

Transferowany do innych krajów

Obcy kapita?


W tej sytuacji wyja?nienia wymagaj? nast?puj?ce kwestie:
1. Czy budowa elektrowni termoj?drowej w Polsce ma sens i kto zyska na tym i zarobi ?
2. Czy budowa elektrowni termoj?drowej sprawi, ?e zyski zostan? w Polsce czy trafiaj? do kapita?u obcego ?
3. Budowa elektrowni termoj?drowych, realizowana b?dzie w przewa?aj?cej cz??ci ze ?rodków bud?etowych. Spowoduje to znacz?ce zmniejszenie ?rodków dla budowanych biogazowni rolniczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ?rodków unijnych dla rolników w Polsce.
4. Czy budujemy biogazownie rolnicze i uzyskujemy gaz oraz likwidujemy odpady i odory ?
Rolnicy dostarczaj?cy swoje produkty do biogazowni uzyskuj? zysk powoduj?cy rozwój rolnictwa polskiego.
Zestawienie i uwagi PTE zawarto w tabeli 1.

B. BUDOWNICTWO ZEROENERGETYCZNE:
1. Unijna dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nak?ada obowi?zek: od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez w?adze publiczne oraz b?d?ce ich w?asno?ci? maj? by? budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii.
Po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie wszystkie pozosta?e budowle. Budynki w Unii Europejskiej zu?ywaj? 40% ca?ej energii.
Dlatego niezwykle wa?ne jest zdecydowane ograniczenia zu?ycia energii w budynkach do niemal zerowego poziomu.
Uruchomienie budownictwa zeroenergetycznego wymaga wdro?enia ca?kowicie nowych technologii wznoszenia budynków.
Do tego powinny by?: -opracowane technologie, -prowadzone powszechne szkolenia specjalistów, -istnie? projekty domów i innych budynków, -materia?y pozwalaj?ce wykonywa? budynki.
Dla realizacji tego zadania na wsi, w Izbach Rolniczych nale?y podj?? prace przygotowawcze.
Czy i kto odpowiada za stan przygotowania i wdro?enia budownictwa zeroenergetycznego w warunkach wiejskich ?

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-03-06 (3604 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018